Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Απαντήσεις κριτηρίου: Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας


Απαντήσεις στο κείμενο «Ζούμε μια πλανητική κρίση παιδείας»
ΠερίληψηΚύρια σημεία που αναμενόταν να αναφερθούν:
  • Νοηματικό κέντρο =  Διαπιστώνει μια επικίνδυνη για τη δημοκρατία στροφή της εκπαίδευσης προς εξειδικευμένες γνώσεις.
  • Εγκατάλειψη ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών εξαιτίας της επιδίωξης για οικονομική επιτυχία
  • Κίνδυνος:  μηχανές (μονοδιάστατοι και άβουλοι άνθρωποι ) αντί για ολοκληρωμένοι πολίτες
  • Σήμερα, η κοινωνία ετερογενής (πολυπολιτισμική) άρα =>  πολίτες με οικουμενική συνείδηση.
  • Η γενική μόρφωση καλλιεργεί την κριτική ικανότητα
  • Οι πολίτες των δημοκρατικών κοινωνιών χρειάζονται κριτική ικανότητα για να αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα τα προβλήματα της κοινωνίας τους.
  • Η γενική μόρφωση / ο ορθολογισμός/ η αμφισβήτηση/  απαραίτητα για τις δημοκρατίες. Ο Σωκράτης υπερασπίστηκε με τη ζωή του την ιδέα αυτή.
 > 
Ενδεικτική περίληψη
Η συγγραφέας διαπιστώνει στο άρθρο της μια επικίνδυνη για τη δημοκρατία στροφή της παιδείας προς εξειδικευμένες γνώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Προειδοποιεί ότι αυτός ο παραγκωνισμός τ της γενικής μόρφωσης εξαιτίας της επιδίωξης της οικονομικής επιτυχίας εγκυμονεί τον κίνδυνο διαμόρφωσης μονοδιάστατων και άβουλων ανθρώπων. Απεναντίας σήμερα, λόγω της πολυπολιτισμικής διάστασης του σύγχρονου κόσμου, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα έπρεπε να δίνουν έμφαση στη διαμόρφωση πολιτών με οικουμενική συνείδηση. Η συγγραφέας λοιπόν κρίνει αναγκαία την παροχή γενικών γνώσεων, απαραίτητων για την επιβίωση των δημοκρατικών κοινωνιών, που έχουν ανάγκη από κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, ικανούς ανατόμους (/ αναλυτές) κάθε πτυχής της σύγχρονης ζωής.  Αφού αναφερθεί στο παράδειγμα της αρχαιότητας που προήγαγε την κριτική σκέψη η συγγραφέας κλείνει τονίζοντας την αναγκαιότητα της καλλιέργειάς της και στη σύγχρονη εποχή μέσω των γενικών μαθημάτων. (125 λέξεις)

Άλλη:
 Η συγγραφέας αναφέρεται σε μια παγκόσμια κρίση στην εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι σε όλο τον κόσμο εγκαταλείπονται οι γενικές και προτιμώνται οι εξειδικευμένες γνώσεις, που εξασφαλίζουν άμεσο κέρδος, όμως έχουν ως συνέπεια να δημιουργούνται χειραγωγημένα/πειθήνια άτομα και όχι ολοκληρωμένοι πολίτες. Στη συνέχεια η συγγραφέας παρατηρεί ότι σήμερα, που όλα τα προβλήματα είναι παγκόσμια, η εκπαίδευση πρέπει να διαπλάθει πολίτες που να κατανοούν και να αποδέχονται τους άλλους πολιτισμούς. Οι πολίτες αυτοί, σημειώνει, έχουν ανάγκη τις γενικές γνώσεις, που καλλιεργούν την κριτική ικανότητα και τους ασκούν στην κατανόηση όλων των σύγχρονων προβλημάτων.  Κλείνοντας το άρθρο της η συγγραφέας τονίζει ότι οι σύγχρονες δημοκρατίες για να αναπτυχθούν πρέπει να μιμηθούν το παράδειγμα  της ελληνικής αρχαιότητας που έδινε έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας. (124 λέξεις)

Παρατηρήσεις
  1. παραγωγική (γενική θέση =>  ειδικό συμπέρασμα)
  2. παραγωγική (γενική θέση => ειδικό συμπέρασμα) /  αληθής +έγκυρος = ορθός
  3. παράδειγμα/ αιτιολόγηση
Θέμα έκθεσης
Φαινόμενα εκπαιδευτικής ανισότητας που παρατηρούνται στο σχολείο και τρόποι αντιμετώπισής τους.
Πρόλογος
διαπίστωση ότι οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες δεν κατάφεραν να διασφαλίσουν ένα από τα θεμελιώδη αγαθά/ δικαιώματα του ανθρώπου, την (ισότιμη) πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Προσωπική  θέση: παραδοχή της πραγματικότητας αυτής

Στοιχείο ύφους = καταγγελία - ερωτήσεις
Πόσα από τα παιδιά των μεταναστών έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;
Πόσα από τα παιδιά των φαναριών φοιτούν στο σχολείο;
Πόσα από τα παιδιά των τσιγγάνων θα ασκήσουν ένα από τα «ευυπόληπτα» επαγγέλματα;
Πόσα σχολικά κτήρια λαμβάνουν μέριμνα για παιδιά με κινητικά προβλήματα;

Εν τέλει μήπως το ελληνικό σχολείο δεν είναι ένα σχολείο για όλους, αλλά ένα σχολείο για λίγους;

1ο ζητούμενο:  περιπτώσεις αποκλεισμού – ανισότητας

Κατηγοριοποίηση
Η κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να γίνει ίσως με κριτήριο τα αίτια στα οποία οφείλεται η ανισότητα:

Π.χ. κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
        Πολιτισμικοί (αλλοδαποί, μειονότητες)
       Ειδικές περιπτώσεις /  προσωπικά προβλήματα (ειδικές μαθησιακές
       δυσκολίες, παιδιά με αναπηρία)
      
Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα σε περιπτώσεις παιδιών που διαπιστώνω ότι δεν απολαμβάνουν την οφειλόμενη ισότητα μεταχείρισης.

1 παράγραφος:  παιδιά διαφορετικά: ΑΜΕΑ/
                                                            ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Ακατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις (παραδείγματα) –  ανειδίκευτο προσωπικό – έλλειψη κατάλληλων μέσων διδασκαλίας Þ προβλήματα που καθιστούν το σχολείο ακατάλληλο ακόμα και εχθρικό.

2η:  πολιτισμικές διαφορές – αλλοδαποί – μειονότητες (μουσουλμάνοι- ρομ)
προβλήματα που έχουν σχέση με τη μη ικανοποιητική γνώση της γλώσσας/
διαφορετική κουλτούρα: συχνά το σχολείο επιβάλλει ένα πολιτισμικό πρότυπο που συγκρούεται με αυτό των παιδιών (διαφορετικές αντιλήψεις και αξίες που δε συμβιβάζονται με τις δικές τους)
διακριτική αντιμετώπισή τους από τους καθηγητές
ρατσιστική συμπεριφορά των συμμαθητών τους απέναντί τους

3η: κοινωνικοοικονομικές ανισότητες (απομακρυσμένες περιοχές/ οικονομικές ανισότητες: εύπορων – φτωχών οικογενειών)=  φτωχό σε ερεθίσματα πολιτισμικό περιβάλλον, έλλειψη μορφωτικών ευκαιριών:  δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, μουσεία, θέατρα. Το σχολείο δε λαμβάνει μέριμνα για να αντισταθμιστούν αυτά τα πολιτισμικά ελλείμματα.

Μεταβατική παράγραφος
(π.χ. μια σύντομη αναφορά στις συνέπειες της εκπαιδευτικής ανισότητας (δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση, περιθωριοποίηση- κοινωνικός αποκλεισμός, κοινωνική αδικία που παράγει βία)
ή/ και στο χρέος μιας πολιτισμένης/ δημοκρατικής κοινωνίας να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Αυτή η άνιση μεταχείριση των παιδιών δε σταματάει στο χώρο του σχολείου. Θα τους ακολουθήσει και στην ενήλικη ζωή τους και θα επηρεάσει αρνητικά την επαγγελματική και την κοινωνική τους εξέλιξη.  Μια δημοκρατική λοιπόν κοινωνία δε μπορεί να αδιαφορεί μπροστά σ’ αυτή την κατάφωρη κοινωνική αδικία. Οφείλει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση.

2ο ζητούμενο: μέτρα για διασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών
[ Για να βρούμε τα μέτρα πρέπει να σκεφτούμε τις ανάγκες των παιδιών αυτών.
Προσοχή!!!! Τα μέτρα να σχετίζονται με τα προβλήματα που εντοπίσαμε]

Μπορούμε να προτείνουμε τα μέτρα να έχουν 3 κατευθύνσεις/ στόχους

1) Οικονομικά μέτρα
Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής- κτηριακές εγκαταστάσεις κατάλληλες για όλους τους μαθητές. Εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στα σχολεία που επιτρέπουν την εξατομίκευση της διδασκαλίας.
παροχή οικονομικής βοήθειας στις ασθενέστερες τάξεις, για να μη στερούν τα παιδιά τους από την ευκαιρία να μορφωθούν
υποτροφίες και δάνεια στους οικονομικά αδύναμους μαθητές, για να μπορέσουν να φοιτήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2) Παροχή ενίσχυσης
Ενισχυτική διδασκαλία, για να αναπληρώσουν τα παιδιά τα μαθησιακά κενά τους και να μπορέσουν να φτάσουν στο γνωστικό επίπεδο των υπόλοιπων μαθητών.
τμήματα ένταξης, για τους αλλοδαπούς μαθητές, όσο καιρό χρειάζεται για να μάθουν σωστά την ελληνική γλώσσα και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σχολικές απαιτήσεις
Αντισταθμιστική αγωγή: να αναπληρώνει το σχολείο τα μορφωτικά ερεθίσματα που λείπουν από τους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές: επισκέψεις σε μουσεία, οργανωμένες βιβλιοθήκες, προβολές παραστάσεων και ταινιών, μέριμνα για αισθητική καλλιέργεια

3) Διασφάλιση αποδοχής
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ανθρωπιστική παιδεία –


+++άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα, αφού συνήθως τα προβλήματα του σχολείου αντικατοπτρίζουν και αντανακλούν τα προβλήματα της κοινότητας.

Επίλογος

(Ανακεφαλαίωση….)
Πιστεύω ότι θα εισακούσετε τα αιτήματά μας και ότι θα εκμεταλλευτείτε την καίρια θέση που κατέχετε, για να κάνετε το όραμά μας για ένα σχολείο ίσων ευκαιριών πραγματικότητα.

Με εκτίμηση
Ένας μαθητής της Γ΄ Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου